आंधी काजे हुग राखतलु

आंधी काजे हुग राखनो

तोत्यार चू नाव मा चोहोळयु, ती तेरा चेला तेरे पोछोव गोया.

एने देख्यू, दरीयामा एक ओसी मोटी आंधी छुटी कि नाव लेहेरामा बुडने बाजगोयी, एने चू

सुवतू होतु.

तेत्यार चेला तेरे साते आवीन तीनाक जागाळया एने कोया, ''हे प्रभू आमुक वाचाळ, आमु खोत्म होय जाता होता.''

चू तीनुकाजे कोयू, हे अविस्वासी, काहा बिहितेला? '' तोत्यार चू उठीन आंधी एने पाणी काजे धमकाव्यू, एने आखो हुगु रोय गोयो. एने चे वाहरायीन कोह्ने बाज गोया, ''

पाणी एने आंधी तेरी आग्या मानतेली ज्यू कोसू माणूस छे. इना रीतीसी प्रभू चोमोत्कार कोऱ्यु