येशून जोनोम

येशून जोनोम

तीनू दाहाळामा आगुस्त कैसर तोरोफसी आग्या निकवी कि आखा जोगोन मासोन नावे लिखायजाय. जी पेहेली नाव लीखायी तिनी टेमे होयी, तेत्यार क्वीरीनीय सूर्यान सुबेदार होतु.आखा माणसे नाव लिखाळणेन कोरता आपना-आपना शोहोरोमा गोया.आखरी योवसेफ बी इनांन कोरता की चू दाविदोन घोरानांन एने पोयदावारी होतु, गालीलोन नासरेथ शहोरोमा गोथू यहुदियामा दविदोन शहोर बेथलेहेम मा गोयू,कि आपनी जूळली मरीया साते जी भारीस होती नाव लिखाळणे. तेरेंचा रोहती जायीन तेरा पोखळायणेन दाहाळा पुरा होय जातला.

एने ची आपणा पेहेला पुऱ्याकाजे जनोम आपी एने तीनाकाजे कापळामा गुंडाविन गोवानिमा मेकी; काहा की तिंदरेन कोरता धोरोम साहावामा जागा नि होती. एने तिना देशोमा गाडरा गुवाव्या होता,जे राती खोयळामा रोहिन आपना गाडरा न टूवान राखवावी कोरता होता.

एने प्रभून एक दुत तींदरेनचा आवीन उबरोयू, एने प्रभून वीजावो तींदरे चारू धोळये चोमक्यो, एने चे घोना जुदा बीही गोया.तेत्यार सोरोगो दुत तीनुकाजे कोयू, “मा बिहू; काहा की देखू, में तुमूकाजे मोटीत खुशीन सुवार्ता सोमोवाळो ज्यो आखा मानसोन कोरता होयसे, की आज दाविदोन शहोरोमा तुमरेन कोरता एक उद्धार कोरणे वावू पोयदा होय रोयू, एने ज्युत ख्रिस्त प्रभू छे.एने तेरु तुमरेन कोरता ज्यू पोत्तू छे की तुमू एक बावा काजे कापळामा गुंडावलो एने गोवानिमा लुटाळलो देखसू.”

तेत्यार उचकाहालुन तिना सोरोगो दुतो साते सोरोगो दुतोन टूवू देवोन स्तुती कोरता जायीन एने ज्यो कोहोता देखाय पोळया,“ आसमानोमा देवोन महीमा एने धोरतीपोर जीना मानसोमा चु खुश छे,शांती होये. ”

जेत्यार सोरोगो दुत तींदरेचा गोथा सोरगे जात रोया, ती गाडरा गुवाव्या आपोसमा कोया, “आवु,आपु बेथलेहेम मा जायीन ज्यी वात होयली छे,एने ज्यी प्रभू आपुकाजे देखाळलू छे,देखता. ”

एने चे छाटा जायीन मरीया एने योवसेफ काजे, एने गोवाणिमा तिना बावा काजे लुट रोहोलो देख्या

इनुकाजे देखीन चे ची वात इना बावन बारामा तीनुकाजे कोहोली होती, चे कोया,.

एने आखा सोमोवणे वावा ईनी वातोपोरसी जे गाडरा गुवाव्या तीनुकाजे कोया नोवलाय कोऱ्या.

बाखीन मरीया ज्ये आखा वाते अपना मोनोमा मेकीन विचार कोरती रोयी.एने गाडरा गुवाव्या काजे जोसो कोहोलो होतो, तोसोच आखो सोमोवीन एने देखीन देवोन महीमा एने स्तुती कोरता जायीन पोछा जात रोया.

ओवतेन ओसो होयो कि ग्यानी मानसो काजे जे आसमान मायलो सोमोजनेन ग्यान होतो तीनू काजे एक मोटूत तारू चोकतेलु देखाय पोड्यू चे तिना तारा पोछोव चाल पोडया जोसू जोसू चू तारू उपोर ओगु ओगु चालतु तोतू तोसा तोसा चे ग्यानी माणसे बी तेरे पोछोव चालता होता एने जा सारतिक येसून जनम होयलो होतो चां सारतिक चू तारू जायीन उभरोय गोयू. चे ग्यानी माणसे येसू काजे भेट आप्या. सोनो, उद, (गंधरस)मोहोगलो अत्तरोन चीज इना रीतीसी येसून जनोम ढूरोन वादामा होयलो होतो. ढूरोन वाडामा आंधारलो, कोचरु, एने घाण रोयतलो. तोसो आपणा जीवन माभी प्रभू येशू जनम लेणेसी आपणा जीवन मायलो आखो आंधारलो आखा पाप दूर होयजातला.