कॉपिरायीट एने संपर्क विवरण

ज्यी सायीट Pawri Commuintyलारे कोरणेमा आवली छे .

एरा बारामा जादा जाननेन कोरता ,info@barelipawri.comपोर इमेल कोरु

जोत्यार तोक उल्लेख होयतेलो नि तोत्यार तोक OAपोर सारखो अधिकार छे.